Contact Us

   

Curator

XIE Hong

Tel: 0312-7522285

Deputy Curator

SHANG Jianyu

Tel: 0312-7522284


Department

Head

Telephone

Office

LIU Hua

0312-7522384

Acquisition & Cataloging

WEI Yuzhou

0312-7522584

Circulation & Reading

ZHANG Guoyan

0312-7522484

Periodical

XIN Ling

0312-7522485

Second Campus Library

HU Yunming

0312-7525184

Automation

CHEN Li

0312-7522684

Information Center

ZHOU Xiaolan

0312-7522835

Digital Resource

Yu Huiping

0312-7522782